The summer edition of Cymuned is available now

The summer edition of Cymuned is out now, featuring interviews with our new priests and readers and much more.

You can read it online here and it’s making its way out to our ministry areas now.

The translation for the feature on page 27 is below.

On the edge of the Diocese – Lessons from the River Tawe

Mae’r Afon Tawe yn llifo ar ffin dwyrain ein Hesgobaeth ni, a mewn mannau, mae’r afon yn gweithio fel ffin yr Esgobaeth ei hun. Mae’r lluniau hyn wedi cael eu tynnu yn Ystalyfera, yn edrych tuag at y Gogledd. Maen nhw’n dangos gwahanol dymhorau yn y flwyddyn, a mae’r lluniau eu hunain yn adrodd hanes yr afon ar draws cyfnod blwyddyn a hanner. Dyma ddeg sylw am yr Afon Tawe ar ffin ein Hesgobaeth ni, a beth mae’r lluniau hyn yn gallu dweud wrthon ni am ein bywydau ni:

The River Tawe flows on the eastern edge of our Diocese, and in places, the river works as the boundary of the Diocese itself. These photos have been taken in Ystalyfera, looking towards the North. They show the differing seasons of the years, and the photos themselves recount the story of the river over a period of a year and a half. Here are ten observations about the River Tawe on the edge of our Diocese, and what these photos are able to tell us about our lives:

  1. Mae hi’n gymylog yn yr ardal hon fel arfer – Bydd cwmwl o ryw fath ym mywyd fel arfer.

It is usually cloudy in this part of the world – There will usually be some kind of cloud in life.

  1. Mae’r afon yn gallu llifio’n llawn beth bynnag y tymor – Gall bywyd symud yn gloi beth bynnag tymor eich bywyd chi.

The river is able to be in full flow whatever the season – Life can move quickly whatever the season of your life.

  1. Mae adlewyrchiad yn perthyn yn union i gyflymdra’r dŵr – Gall amseroedd sydd yn fwy tawel i ni fyfyrio neu weddïo fod yn bresennol, ond efallai fydd eisiau arnon ni eu creu hefyd.

Reflection relates directly to the speed of the water – Times for us to reflect and pray can be present, but perhaps we need to create them also.

  1. Mae’r cymylau’n cael eu hadlewyrchu yn y dŵr – Mae myfyrio ar bethau wrth iddynt ddigwydd yn bwysig hefyd.

The clouds are reflected in the water – Reflecting on things as they happen is important also.

  1. Ambell waith, mae’r afon yn dywyll oherwydd y pridd sydd yn y dŵr yn dilyn glaw a oedd yn drwm – Gall amseroedd cynhyrfus lusgo llawer o bethau gyda nhw.

Sometimes, the river is dark because of the soil which is in the river following rain that was heavy – Unsettling times can drag many things with them.

  1. Mae’r afon yn parhau llifio beth bynnag y tymor – Bydd bywyd, a llawer o bethau eraill yn parhau er gwaethaf pethau’n newid.

The river caries on flowing whatever the season – Life, and many other things will continue despite things changing.

  1. Mae tyfiant a dirywiad ar lan yr afon yn debyg yr afon yn newid yr holl amser – Does dim byd yn aros yr un peth.

Growth and decline alongside the river are like the river changing all the time – Nothing stays the same.

  1. Os oes dim byd ar wahân i dywydd sych a heulog, byddai dim dŵr yn yr afon – Mae eisiau arnon ni obeithio am bethau da a dymunol gyda doethineb, a derbyn y ffaith eu bod nhw ddim yn para heb ddiwedd.

If there is nothing apart from dry and sunny weather, there would be no water in the river – we need to wish for good and pleasant things with wisdom, and accept the fact that they do not last forever.

  1. Mae’r pellter yno yn wastad, ond ambell waith mae pethau dros dro’n rhwystro ein golwg ni – efallai fod eisiau arnon ni gadw llygad ar y ddau ac i ni sefyll yn yr un man yn fwy nag unwaith.

The distant scene is always there, but sometimes some temporary things make it harder to see – Perhaps we need to keep an eye on both and to stand at the same spot more than once.

  1. O ble dyn ni’n byw yn ein lleoliad, mae tarddle ac aber yr afon yn bodoli o bell ohonon ni. Felly, mae fforio tuag at y tarddle a thuag at yr aber yn beth da – Dyn ni’n gwybod ble dyn ni, yn sicr, ond mae fforio o ble dyn ni wedi dod ac i ble dyn ni’n mynd yn syniad da hefyd.

From where we live in our locality, the source and the mouth exist far from us. Therefore, exploring towards the source and the mouth is a good thing – We know where we are certainly, but exploring from where we have come and to where we are going is a good thing also.

Tim Hewitt

Ficer Ystalyfera